Technická univerzita v Liberci - www.tul.cz

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Technická univerzita v Liberci (TUL) poskytuje v souladu s čl 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), níže uvedené informace o zpracování osobních údajů prováděných TUL v souvislosti s poskytováním ubytování v ubytovacím zařízení Unihotel TUL.

Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, IČ: 6747885, https://www.tul.cz/.
Na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů dohlíží na Technické univerzitě v Liberci pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet prostřednictvím e‑mailu: poverenec@tul.cz.

Za jakým účelem TUL osobní údaje zpracovává

TUL jako poskytovatel ubytovacích služeb shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • zajištění průběhu a podpory činnosti rezervačního procesu,
 • poskytnutí ubytovacích a s ubytováním souvisejících služeb,
 • plnění zákonné povinnosti ubytovatele dle ust. § 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 7/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a § 99 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • uplatňování a obhajoba případných právních nároků ubytovatele,
 • statistické vyhodnocování údajů v ubytovacím systému pro účely vylepšení poskytovaných služeb,
 • nabídka a poskytování dalších souvisejících služeb v případě udělení Vašeho souhlasu k takovým nabídkám.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování osobních údajů pro uvedené účely jsou:

 • výše uvedené právní předpisy,
 • plnění smlouvy o ubytování,
 • oprávněný zájem TUL na ochraně a uplatňování jejích případných nároků vzniklých v souvislosti s ubytováním,
 • popř. souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jde o nabídky a poskytování souvisejících služeb.

Jaké osobní údaje TUL zpracovává

TUL zpracovává osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a údajů o ubytování a dále v rozsahu zákonných požadavků na vedení evidenční, resp. domovní knihy, tzn. účel pobytu, jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu a popř. víza.

Kdo má k osobním údajům přístup

Osobní údaje ubytovatel zpracovává prostřednictvím k tomu pověřených zaměstnanců, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti, a prostřednictvím vlastního zabezpečeného ubytovacího systému. Osobní údaje mohou být předávány pouze oprávněným příslušným veřejným orgánům a institucím.

Po jak dlouhou dobu osobní údaje TUL zpracovává

TUL zpracovává osobní údaje poskytnuté pro výše uvedené účely po dobu stanovenou právními předpisy, tj. po dobu 6 let od provedení posledního zápisu do evidenční, resp. domovní knihy v daném kalendářním roce.

Jaká práva máte v souvislosti s Vašimi osobními údaji

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • právo získat přístup ke svým osobním údajům, které TUL zpracovává,
 • právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů,
 • právo na úpravu nebo výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování provedené ze strany TUL,
 • právo na přenositelnost osobních údajů k jinému Vámi určenému správci,
 • právo vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti rozhodnutí založenému na automatizovaném zpracování včetně profilování,
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz),
 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas v případě, že zpracování je založeno na souhlase; svůj souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu unihotel@tul.cz. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

Další informace o podmínkách a zásadách, za nichž Technická univerzita v Liberci bude zpracovávat Vaše osobní údaje jsou uvedeny na https://www.tul.cz/uredni-deska/informace-o-zasadach-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju.

V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů či připomínek týkajících se ochrany osobních údajů je možné se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy poverenec@tul.cz nebo na adrese Technická univerzita v Liberci, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1.